پرسشنامه بازاریابی رابطه مند (اِندوبیسی، ۲۰۱۳)

سازنده ابزار:   اِندوبیسی، 2013

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس: اعتماد؛ تعهد؛ ارتباطات؛ مدیریت تعارض

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    کاظمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.