پرسشنامه سیستم مدیریت یادگیری (ویلیام و همکاران، ۲۰۱۱)

سازنده ابزار:   ویلیام و همکاران، 2011

تعداد گویه/سوال:   

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس کلی: درک سهولت استفاده؛ درک سودمندی استفاده؛ انگیزه و قصد استفاده؛ انتقال دانش و 9 زیر مقیاس فرعی: فراگیری آسان؛ میل به یادگیری؛ دسترسی به مطالب؛ کیفیت یادگیری؛ دسترسی به اهداف؛ فراگیری مستمر و گروهی؛ قویت انگیزه یادگیری؛ اشتراک دانش؛ جلوگیری از دوباره کاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و عاملی اکتشافی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    لوئی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 160000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.