پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز (چان و همکاران، ۲۰۰۰)

سازنده ابزار:   چان و همکاران، 2000

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: -محصول سبز -ترفیع سبز -توزیع سبز -قيمت سبز -خريد سبز

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    فلاح

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.