پرسشنامه بلوغ تجارت الکترونیک (آقایی هشتچین، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   آقایی هشتچین، 1390

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    4 مرحله: - مرحله بسته یا فاقد قابلیت- مرحله حضور اولیه یا پیدایش- مرحله برنامه ریزی شده یا ارتقاء یافته- مرحله یکپارچگی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    آقایی هشتچین

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.