پرسشنامه رفتار ضد شهروندی سازمانی (قلی پور و همکارانش،۱۳۸۶)

سازنده ابزار:   قلی پور و همکارانش،1386

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: آسیب به همکاران ؛ پرخاشگری؛ لجبازی و اعمال خودسرانه؛ انتقام جویی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    قلی پور و همکارانش

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.