پرسشنامه سنجش خودگویی (برین تاپ و همکاران، ۲۰۰۸)

سازنده ابزار:   برین تاپ و همکاران، 2008

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: خودمدیریتی، خودتقویتی، خود انتقادی و ارزیابی اجتماعی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    خدایاری فرد و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.