پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی ورزشی (مارتینز و همکاران، ۱۹۷۷)

سازنده ابزار:   مارتینز و همکاران، 1977

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    3درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    دائمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.