پرسشنامه اعتماد سازمانی براساس مدل پاین (۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   براساس مدل پاين (2003)

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    4 بعد درستی و صداقت ،قابلیت اتکا،شایستگی،تعهد سازمانی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شفیعی؛ - رضائیان و رحیمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.