پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ) (هالپین، واینر و استاگدیل، ۱۹۶۶)

سازنده ابزار:   هالپین، واینر و استاگدیل، 1966 براساس ابزار همفل و کونز (1957)

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: سبک حمایتی (ساخت دهی) و سبک آمرانه (مراعات)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    غنی ؛ کریمی شهری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.