پرسشنامه و مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) (کونتوری و کوتسورث، ۲۰۰۷)

سازنده ابزار:   کونتوری و کوتسورث، 2007

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: ايجاد زمينه هاي تصميم گيري صحيح در راستاي پيشرفت ؛ ايجاد زمينه هاي ارتباط متقابل با ورزشكار؛ احترام به نظرات و خواسته هاي ورزشكار؛ شيوة گفتاري مربي با ورزشكار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای عاملی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    شاكري و همكاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.