پرسشنامه و ابزار باور دارویی بیماران BMQ (کورن و وینمان، ۱۹۹۹)

سازنده ابزار:   کورن و وینمان 1999

تعداد گویه/سوال:    10+12

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس کلی و 5 فرعی: اختصاصی(ضرورت و نگرانی) و کلی (زیان و سود و سو استفاده)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    Horne , Weinman

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.