پرسشنامه سلامت ذهنی ۱۸ سوالی MHI (ویت و ویر، ۱۹۸۳)

سازنده ابزار:   ویت و ویر، 1983

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: اضطراب، افسردگی، کنترل رفتار، هیجان مثبت

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    آقایی میبدی و همکاران؛ Veita & Ware

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.