پرسشنامه استرس شغلی (پیمان فقیه، ۱۳۸۳) ۱۰ آیتم

سازنده ابزار:   پیمان فقیه، 1383 براساس پرسشنامه خود ارزیابی استرس اورلی و گیردانو

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: محیط فیزیکی؛ تضاد شغل؛ ابهام نقش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    پيمان فقيه

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.