پرسشنامه محرک های سرمایه انسانی یا بلوغ مدیریت منابع انسانی (باسی و مک مورر، ۲۰۰۷)

سازنده ابزار:   باسی و مک مورر، 2007

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: محرک اقدامات رهبری (شامل پنج اقدام ارتباط، فرگیر بودن یا جامعيت، مهارت های سرپرستی، مهارت های اجرایی، نظام ها یا سیستم ها)، درگيری کارکنان (شامل چهار اقدام طراحی شغل، تعهد به کارکنان، زمان و نظام ها یا سیستم ها)، دسترسی به دانش (شامل چهار اقدام دسترسی، همکاری یا کار گروهی، تسهيم اطلاعات و نظام ها یا سیستم ها)، بهينه سازی سرمایه انسانی (شامل پنج اقدام فرآیندها، شرایط، پاسخ گویی، تصميمات استخدامی و نظام ها یا سیستم ها) و ظرفيت یادگيری (شامل پنج اقدام نوآوری، آموزش یا یادگیری، توسعه، بهادادن یا حمایت یا ارجگذاری و نظام ها یا سیستم ها)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    توکلی و همکاران؛ مرادي و همکاران؛ Bassi and McMurrer

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.