پرسشنامه تاثیر قابلیت های بازاریابی، نوآوری و خلق ارزش مشترک و ارزش مشتری بر ایجاد ارزش ویژه برند (زانگ و همکاران، ۲۰۱۵)

سازنده ابزار:   زانگ و همکاران، 2015

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    5 مقیاس: قابلیت های بازاریابی، نوآوری و خلق ارزش مشترک و ارزش مشتری بر ایجاد ارزش ویژه برند

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    پالیزوار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.