پرسشنامه تاثیر کیفیت محیط فیزیکی و کیفیت غذا و کیفیت خدمات و تصویر ذهنی بر ارزش های درک شده، رضایت و نیات رفتاری مشتری (رئیسی دهکردی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   رئیسی دهکردی، 1392

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    7 مقیاس: کیفیت محیط فیزیکی و کیفیت غذا و کیفیت خدمات و تصویر ذهنی بر ارزش های درک شده، رضایت و نیات رفتاری مشتری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    رئیسی دهکردی؛ علیزاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.