پرسشنامه محیط گروهی در ورزش (کارون، وید مایر و براولی، ۱۹۸۵)

سازنده ابزار:   کارون، وید مایر و براولی، 1985

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    کشش های فردی نسبت به گروه از لحاظ تکلیف (انسجام تکلیف فردی)؛ کشش های فردی نسبت به گروه از لحاظ اجتماعی (انسجام اجتماعی فردی)؛ یکپارچگی گروهی از لحاظ تکلیف (انسجام تکلیف گروهی)؛ یکپارچگی گروهی از لحاظ اجتماعی (انسجام اجتماعی گروهی)

مقیاس/طیف:    9 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مرادی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.