پرسشنامه عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش (محمدی استانی، ۱۳۸۹) بر مبنای مدل ویلیام و بیوکویتز

سازنده ابزار:   محمدی استانی، 1389 بر مبناي مدل ویلیام و بیوکویتز

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    7 عامل: -يافتن دانش-بكارگيري دانش-يادگيري دانش-تسهيم دانش-ارزيابي دانش-ايجاد/ نگهداري دانش- حذف دانش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شعباني، محمدي‌استاني و فروگذار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.