پرسشنامه آگاهی و نگرش سنج روش های حفظ باروری (رفیعی، ۱۳۹۶)

سازنده ابزار:   رفیعی، 1396

تعداد گویه/سوال:    34+ 69

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: آگاهی سنجی و نگرش سنجی: روشهاي حفظ باروري (مهار موقت تخمدان ؛ تکنیک های جراحی ؛ انجماد تخمک ؛ انجماد بافت تخمدان ؛ انجماد رویان پیوند رحم و تخمدان ؛ ارکیکتومی رادیکال یک طرفه در مردان جوان ؛ تحریک ارتعاشی یا انزال الکتریکی مردان ؛ انجماد نمونه های اسپرم ؛ انجماد مایع منی ؛ بانک اسپرم ؛ سرکوب تقسیم سلول های زایای بیضه ؛ جداسازی، انجماد و پیوند مجدد بافت بیضه )

مقیاس/طیف:    5 و 3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    16 صفحه

منبع:    رفیعی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.