پرسشنامه خودارزیابی تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM (بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت)

سازنده ابزار:   بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    9 زیر مقیاس: رهبري- خط مشي و استراتژي- کارکنان- شراکت و منابع- فرايند ها- نتايج مشتري- نتايج کارکنان- نتايج جامعه- نتايج کليدي عملکرد

مقیاس/طیف:    11 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    ابزاری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.