پرسشنامه نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی (مقصودی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   مقصودی، 1392

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    دو بخش ویژگی های عمومی پیام و ویژگی های خاص پیام و 9 زیر مقیاس: سرگرمی- حاوی اطلاعات بودن- آزردگی- قابل اعتماد بودن- شخصی سازی- نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی- مشوق ها - قصد - عملکرد (رفتار پذیرش - رد)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مقصودی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.