پرسشنامه تغییرات فرهنگی ناشی از ماهواره در ارزش های خانواده (رحمانی، وحیدا و اسماعیلی، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   رحمانی، وحیدا و اسماعیلی، 1395

تعداد گویه/سوال:    77

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: ارزش های مدرن - مشارکت- اعتماد اجتماعی- میزان دینداری- میزان و محتوای مصرف ماهواره

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    رحمانی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.