پرسشنامه سرمایه روانشناختی PCQ (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۷) ۲۴ آیتم

سازنده ابزار:   لوتانز و همکاران، 2007

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد - پرسشنامه پی دی اف و تو ضیحات و نمره گذاری آن ورد است.

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    بهادري خسروشاهي و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.