پرسشنامه عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات (غملویی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   غملویی، 1392

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس: تبلیغات به عنوان منبع اطلاعاتی- تبلیغات به عنوان منبع ارتباط- تبلیغات به عنوان سرگرم کننده بودن- نگرش به تبلیغات- اهداف تبلیغات- شیوه تبلیغات

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    غملویی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.