پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد-لیورپول (O-Life) (ماسون و همکاران، ۱۹۹۵)

سازنده ابزار:   ماسون و همکاران، 1995

تعداد گویه/سوال:    69

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس: آشفتگي شناختي- ناپيروي تكانشي- تجارب ادراكي غيرعادي/ تفكر سحرآميز- بي لذتي درونگرايانه- گرايش به انزوا

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    يعقوبي و محمدزاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.