پرسشنامه مدیریت استراتژیک آشوب (میرسیدی و دل افروز، ۱۳۹۶)

سازنده ابزار:   میرسیدی و دل افروز، 1396

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: اثر پروانه ای؛ سازگاری پویای سازمانی ؛ خودمانایی سازمانی ؛ جاذبه های عجیب

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    میرسیدی و دل افروز

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.