پرسشنامه نگرش و عملکرد بهداشت دهان و دندان دانش آموزان (یاوری و همکاران، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   یاوری و همکاران، 1394

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: نگرش و عملکرد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    یاوری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.