پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش (گیونزی، ۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   گیونزی، ۲۰۰۳

تعداد گویه/سوال:    11

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: متغیرهای مربوط به مشتری؛ ویژگی های شرکت فروشنده؛ ویژگی های محیط رقابتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.