پرسشنامه سازگاری فرهنگی مهاجران (حقیقیان و همکاران، ۱۳۸۷) براساس نظریه گولدلاست و ریچموند (۱۹۷۴)

سازنده ابزار:   حقیقیان و همکاران، 1387 براساس نظریه گولدلاست و ریچموند (1974)

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: فرهنگ پذیری و رضایتمندی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حقیقیان و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.