پرسشنامه اخلاق حرفه ای در عملکرد آموزشی و بالینی دستیاران (پورلیلی و همکاران، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   پورلیلی و همکاران، 1393

تعداد گویه/سوال:    11+ 34

مولفه/زیر مقیاس:    14 زیرمقیاس: تدریس- حیطه‌ (نظم و مسئولیت‌پذیری) یا (وظیفه‌شناسی)- حیطه‌ (خوش‌خلقی و احترام به دیگران)- حیطه‌ (احترام به آزادی دیگران) - حیطه‌ (حریم و احترام به دیگران)- حیطه‌ (عدالت)- حیطه‌ (سعه‌صدر)- حیطه‌ (رازداری)- حیطه‌ (وجدان کاری)- حیطه‌ (جلب اعتماد و اطمینان بیمار)- حیطه‌ (عفاف)- حیطه‌ (پای بندی به احکام شرعی)- حیطه‌ (تعالی علمی)- حیطه (اقرار به خطا)

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    پورلیلی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.