پرسشنامه تاثیر کتابخانه های دیجیتال در ارتقای سواد سلامت (کریمی، ۱۳۹۶)

سازنده ابزار:   اشرف کریمی، 1396

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: - خواندن- دسترسی- فهم و درك- ارزیابی- تصمیم گیري و رفتار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    منتظری و همکاران ؛ زارع گاوگاني و عبداله زاده ؛ محمداسماعيل و رحيمي نژاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.