پرسشنامه شناسایی و الویت بندی مزیت های رقابتی محصولات (ایزدمهر، ۱۳۹۳) براساس مدل الماس رقابت ملی پورتر

سازنده ابزار:   ایزدمهر 1393 براساس مدل الماس رقابت ملی پورتر

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: ویژگی های نهاده های تولید؛ تقاضای داخلی؛ صنایع مرتبط و پشتیبان؛ استراتژی، ساختار و رقابت پذیری شرکت ها؛ سیاست ها و اقدامات دولت؛ شوک های برونزا

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    ایزدمهر

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.