پرسشنامه نقش المان هاى شهرى بر ایجاد و ارتقاى حس تعلق و دلبستگی به مکان در فضاهاى شهرى (یوسفی و همکاران، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   یوسفی و همکاران، 1393

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    2 بخش: الف) عوامل موثر درایجاد و ارتقاى حس تعلق و دلبستگی به مكان ب) ویژگی های المان های شهری موثر در ایجاد و ارتقاى حس تعلق و دلبستگی به مكان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    یوسفی و همکاران،

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.