پرسشنامه و ابزار صلاحیت پرستاران CIRN ( لیو و همکاران، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   لیو و همکاران، 2009

تعداد گویه/سوال:    55

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: مراقبت بالینی- رهبری- روابط بین فردی- عملکرد اخلاقی/ قانونی- پیشرفت حرفه ای- مربی گری – آموزش- تمایل به پژوهش- تفکر انتقادی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    قاسمی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.