پرسشنامه سنجش انگیزش تحصیلی (پورآقا و طالع پسند، ۱۳۹۳) براساس چرخه انگیزش و درگیری تحصیلی مارتین ۲۰۰۸

سازنده ابزار:   پورآقا و طالع پسند، 1393 براساس چرخه انگیزش و درگیری تحصیلی مارتین 2008

تعداد گویه/سوال:    37

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: شناختی سازگار (ارزش، هدف تبحری، خودکار آمدی)، شناختی ناسازگار (اضطراب امتحان، اجتناب از شکست، عدم کنترل) و رفتاری سازگار (پافشاری، برنامه ریزی، مدیریت تکلیف)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و ملاکی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    پورآقا و طالع پسند

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.