پرسشنامه ارزش مورد انتظار مشتری ( وانگ و همکاران، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   وانگ و همکاران، 2004

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: از دست رفته های احساس شده، ارزش عملکردی، ارزش احساسی و ارزش اجتماعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حیدرزاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.