پرسشنامه و مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS (هندریک و هندریک، ۱۹۸۶) براساس الگوی لی

سازنده ابزار:   هندریک و هندریک، 1986 براساس الگوی لی

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: اروس، لودوس، استورگ، پراگما، مانیا و آگاپه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- پرسشنامه اسکن شده است اما توضیحاتش ورد است.

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    فروم

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.