پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ARI (ساموئلز، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   ساموئلز، 2004

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: مهارت های ارتباطی؛ جهت گیری آینده؛ مساله محور و مثبت نگری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    سلطانی نژاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.