پرسشنامه خود متمایز سازی (DSI-SF) (دریک و مورداک، ۲۰۱۵) ۲۰ سوالی

سازنده ابزار:   دریک و مورداک، 2015 براساس پرسشنامه اسکورن و فردلندر (1998)

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    رسولی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.