پرسشنامه یا فرم مصاحبه احتمال رفتار خودکشی در مراجع Sad persons (پترسون و همکاران، ۱۹۸۳) و (هاکبرگر و روتستین، ۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   پترسون و همکاران، 1983 و هاکبرگر و روتستین، 1998

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    0 و 1 و 2 امتیازی

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام پرسشنامه اصلی و زبان انگلیسی

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    Patterson & et al 1983 Hockberger & Rothstein 1998

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.