پرسشنامه و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) (گرتز و روئمر، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   گرتز و روئمر، 2004

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس: عدم پذیرش پاسخ های هیجانی؛ دشواری در انجام رفتار هدفمند؛ دشواری در کنترل تکانه؛ فقدان آگاهی هیجانی؛ دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی؛ عدم وضوح هیجانی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    عزیزی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.