پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر وندالیسم (خرابکاری) (راسخ و عباسی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   راسخ و عباسی، 1393

تعداد گویه/سوال:    34

مولفه/زیر مقیاس:    7زیرمقیاس: رفتار ونداليستي - پايگاه اجتماعي -اقتصادي - آمادگي براي انجام عمل خلاف یا بي هنجاري - احساس تنفر از خويشتن - انزواي اجتماعي- احساس محروميت نسبي- احساس بي قدرتي.

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    راسخ و عباسی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.