پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (۲۰۱۱) ۲۶ سوالی WHOQOL-BREF

سازنده ابزار:   سازمان بهداشت جهانی 2011

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس :سلامت جسمی ؛ سلامت روان؛ روابط اجتماعی؛ کیفیت زندگی و سلامت عمومی کلی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    WHOQOL Group ؛ World Health Organization

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.