پرسشنامه وضعیت نوآوری (ایکوال ۱۹۸۰ و ایساکسن و کافمن)

سازنده ابزار:   ایکوال 1980 و ایساکسن و کافمن

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    علاوه بر مشخصات فردی دارای 12 زیرمقیاس (1.چشم انداز و مقاصد راهبردي 2.خطر پذيري، تحمل اشتباهات و پذيرش شکست ها 3. مديران پشتيبان نوآوري 4. تيم هاي بين رشته اي يا بين حرفه اي 5.مشارکت 6.زمان براي خلق ايده هاي جديد 7.آينده نگري 8. عبور از مرزها 9.روابط در دانشگاه 10. سنجش نوآوري 11. شفافيت و صداقت 12. رفتار شايسته با کارکنان و اعضاي هيأت علمي) و 2 سوال کلی (13.براساس تجربه خود ٣ عامل را که حمايت کننده نوآوري در دانشگاه بوده است را نام ببريد؟ 14.بر اساس تجربه خود ٣ عامل متوقف کننده نوآوري در دانشگاه را نام ببريد؟)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به انضمام نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    18 صفحه

منبع:    خسروی و همکاران 1392

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.