پرسشنامه و مقیاس نگرش نسبت به مصرف مشروبات الکلی (علیوردی نیا و همتی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   علیوردی نیا و همتی، 1392

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس کلی: شناختی، عاطفی و رفتاری و 7 مولفه: مصرف الکل، بیماری و اعتیاد، ایجاد حالات عاطفی مثبت، کاهش حالات عاطفی منفی، علاقه مندی و بی علاقگی، ارتباط با افراد مصرف کننده، آمادگی برای مصرف

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    علیوردی نیا و همتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.