پرسـشنامـه سـنجش فرهنـگ سـازمانی کارآفرینانـه مـک گـوایر (۲۰۰۳) نسخه ۳۵ سوالی

سازنده ابزار:   مـك گـوایر (2003) یا مک گیور

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیرمقیاس: جسارت و بی باکی؛ تحمل خلاقیت و تبعات آن؛ سلطه جویی؛ ارزشمند بودن کار سازمان؛ ریسک پذیری؛ ارتباطات باز؛ همکاری؛ نوآوری پیشگامانه؛ آزادی بیان؛ شادابی (تفریح)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    زالي، رضوي و محمدزاده پارچين

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.