پرسشنامه و مقیاس انتظار پیامد و خودکارآمدی زایمان CBSEI (لوئی، ۱۹۹۳)

سازنده ابزار:   لوئی، 1993 طبق تئوري خودكارآمدي بندورا

تعداد گویه/سوال:    62 (15+15+16+16)

مولفه/زیر مقیاس:    4 بخش: مقیاس انتظار زایمان (بخش اول) ؛ مقیاس خودكارآمدي زایمان (بخش اول )؛ مقیاس انتظار زایمان (بخش دوم) ؛ مقیاس خودكارآمدي زایمان (بخش دوم)

مقیاس/طیف:    10 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات بخش ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    خورسندي، غفراني پور، فقیه زاده، حيدرنيا و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.