پرسشنامه اولویت بندی شایستگی بالینی عمومی پرستاران (حسن دوست و همکاران، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   حسن دوست و همکاران، 1392

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    5 عامل

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    حسن دوست و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود