پرسشنامه کنترل هیجانی (راجر و نجاریان، ۱۹۸۹)

سازنده ابزار:   راجر و نجاریان، 1989

تعداد گویه/سوال:    56

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: بازداری هیجانی، کنترل پرخاشگری، نشخوار یا مرور ذهنی و کنترل خوش خیم

مقیاس/طیف:    درست/غلط

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    رفیع نیا و دیگران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.