پرسشنامه سرمایه اجتماعی (ابیلی و زارع خلیلی، ۱۳۹۲) براساس مدل ویلانووا و جوسا (۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   ابیلی و زارع خلیلی، 1392 براساس مدل ویلانووا و جوسا (2003)

تعداد گویه/سوال:    30+5

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: اعتماد ؛ شبکه ها ؛ همکاری ؛ روابط ؛ ارزش ها ؛ فهم متقابل ؛ تعهد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را ندارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- نیاز به تفکیک سوالات دارد

روایی:    صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    ابیلی و زارع خلیلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.